Un pla públic de gestió i protecció per a les Xopades del riu Frainos

Benilloba, desembre 2018

Dirigit a Ajuntaments d’Alcoleja, Benilloba, Cocentaina i Penàguila; Diputació d’Alacant; Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana; Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ); i Ministeri de Transició Ecològica, Govern d’Espanya. 

El riu Frainos naix a la Serra d’Aitana, passa pels pobles d’Alcoleja, Penàguila i Benilloba i desemboca al riu Serpis al nord de Cocentaina (comarques el Comtat i l’Alcoià, Alacant). En els últims mesos l’ecosistema de les Xopades del riu Frainos ha sigut objecte d’una brutal acció de tala i mutilació, fins hui únicament al terme municipal de Benilloba. Han desaparegut arbres com àlber blanc, avet, codonyer, perera, pomera, om, pi, salze i xop. Res queda de les desenes d’espècies diferents d’arbustos ara arrasades i només veig arbres morts apilats de qualsevol manera, enormes muntons de branques i riberes desfetes per les màquines. 

També pel riu Frainos al seu pas per Benilloba una empresa productora d’electricitat (¿possiblement Iberdrola?) ha talat la vegetació, quasi arran de terra, baix de les seues línies de tensió sense aparentment distingir l’equilibri entre la protecció enfront d’incendis i la salvaguarda del medi ambient. En les fotos es veuen piles de troncs amuntonats al costat d’un barranc o tirats en el mateix riu.

El xop es continua considerant hui dia un arbre de producció, igual que en l’Edat mitjana, i algú de l’empresa fustera em va assegurar que 15€ és el màxim que es podia aspirar a cobrar per xop. Una veïna va dient que els xops no li deixaven plantar tomaques a l’estiu.

No sé si tant propietaris com empreses disposaven de permisos i autoritzacions administratives (de Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), Conselleria de Medi Ambient, Ajuntament de Benilloba, etc.). ¿Algú els ha exigit garanties per a restituir l’entorn per “la possible incidència ecològica desfavorable” de la Llei d’Aigües? Tampoc sé si tots han pagat el cànon d’utilització de béns del domini públic hidràulic (tallar un xop costa per arbre 1,35€-44,70€, un pi, 21,12€ i una noguera, 124 €). 

El que sí que tinc clar és que cap de les ments darrere d’aquesta catàstrofe mediambiental ha sabut aplicar criteris moderns de gestió forestal sostenible. El mateix Ajuntament de Benilloba va negar tindre competència en la matèria i no va saber usar el seu poder, com a Administració Pública que és, per a salvar aquestes Xopades del Frainos, aconseguir ajuda per als propietaris, assessorament d’experts o subvencions de la Diputació d’Alacant, la Conselleria de Medi Ambient o el Ministeri de Medi Ambient i Medi rural i Marí. Possiblement els pobles de muntanya no tinguen capacitat per a reaccionar i actuar davant deplorables actuacions com aquesta. Som els oblidats en el declivi rual que lluitem per que els nostres xicotets pobles no desapareguen enfrontats a l’apogeu de ciutats i costa.

Ajuntaments d’Alcoleja, Benilloba, Cocentaina i Penàguila; Diputació d’Alacant; Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana; Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ); y Ministeri de Transició Ecològica, Govern d’Espanya: ¿Quan posareu en marxa un pla de protecció i gestió de les Xopades del riu Frainos?                          


Benilloba, diciembre 2018

Dirigido a Ajuntaments d’Alcoleja, Benilloba, Cocentaina i Penàguila; Diputació d’Alacant; Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana; Confederación Hidrogràfica del Xúquer (CHJ); y Ministerio de Transición Ecológica, Gobierno de España.

El rio Frainos nace en la Serra d’Aitana, pasa por los pueblos de Alcoleja, Penàguila y Benilloba y desemboca en el río Serpis al norte de Cocentaina (comarcas el Comtat i l’Alcoià, Alacant). En los últimos meses el ecosistema de las Xopades del rio Frainos ha sido objeto de una brutal acción de tala y mutilación, hasta hoy únicamente en el término municipal de Benilloba. Han desaparecido árboles como álamo blanco, abeto, chopo, peral, manzano, membrillero, olmo, pino y sauce. Nada queda de las decenas de especies diferentes de arbustos ahora arrasadas y sólo veo árboles muertos apilados de cualquier manera, enormes montones de ramas y riberas deshechas por las máquinas. 

También en las riberas del Frainos a su paso por Benilloba una empresa productora de electricidad (¿posiblemente Iberdrola?) ha talado la vegetación, casi a ras del suelo, debajo de sus líneas sin aparentemente distinguir el equilibrio entre la protección frente a incendios y la salvaguarda del medioambiente. En las fotos se ven pilas de troncos amontonados junto a un barranco o echados en el mismo río.

El chopo se sigue considerando hoy en día un árbol de producción, al igual que en la Edad Media, y alguien de la empresa maderera me aseguró que 15€ es lo máximo que se podía aspirar a cobrar por chopo. Una vecina va diciendo que los chopos no le permitían plantar tomates en verano.

No sé si tanto propietarios como empresas disponían de permisos y autorizaciones administrativas (de Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), Conselleria de Medi Ambient, Ajuntament de Benilloba, etc.). ¿Alguien les ha exigido garantías para restituir el entorno por “la posible incidencia ecológica desfavorable” de la Ley de Aguas? Tampoco sé si todos han pagado el canon de utilización de bienes del dominio público hidráulico (cortar un chopo cuesta por árbol 1,35€-44,70€, un pino, 21,12€ y un nogal, 124 €). 

Lo que sí tengo claro es que ninguna de las mentes detrás de esta catástrofe medioambiental ha sabido aplicar criterios modernos de gestión forestal sostenible. El mismo Ajuntament de Benilloba negó tener competencia en la materia y no supo usar su poder, como Administración Pública que es, para salvar estas Xopades del Frainos, lograr ayuda para los propietarios, asesoramiento des expertos o subvenciones de la Diputació d’Alacant, la Conselleria de Medi Ambient y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Posiblemente los pueblos de montaña no tengan capacidad para reaccionar y actuar ante deplorables actuaciones como esta. Somos los olvidados en el actual declive rural que luchamos por que nuestros pequeños pueblos no desaparezcan enfrentados al apogeo de ciudades y costa.

Ajuntaments d’Alcoleja, Benilloba, Cocentaina i Penàguila; Diputació d’Alacant; Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana; Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ); y Ministerio de Transición Ecológica, Gobierno de España: ¿Cuándo vais a poner en marcha un plan de protección y gestión de las Xopades del río Frainos?


(English)

Benilloba, December 2018

A proposal adressed to the City Halls of Alcoleja, Benilloba, Cocentaina and Penàguila; Diputació d’Alacant; Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana (Valencian Ministry for Agriculture and the Environment); Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ); i Ministeri de Transició Ecològica, Govern d’Espanya (Spanish Ministry for the Environment).

Serra d’Aitana is the source of the Frainos river that passes by the towns of Alcoleja, Penàguila and Benilloba and flows into the Serpis river north of Cocentaina (counties of el Comtat and l’Alcoià, Alacant). In recent months the ecosystem of the Xopades (poplar forests) of the Frainos river have been subjected to a brutal activity of felling and destruction, until today only in the municipality of Benilloba. Apple trees, black poplars, elms, fir trees, pear trees, pine trees, quince trees, willows and white poplars have vanished. There is nothing left of the dozens of shrub species now wiped out. I can only see dead trees poorly stacked, huge mounds of branches and riverbanks torn by machinery.

Also on the Frainos riverbanks near Benilloba a power generating company (possibly Iberdrola?) has cut down plants, almost at ground level, under its power lines. They have proven unable to understand balance between fire prevention and safeguarding the environment. In the pictures one can see stacks of trees right next to a ravine or discarded on the river itself.

Black poplar continues to be considered a harvesting tree, just as in the Middle Ages. Somebody from the timber company assured me that 15€ is the maximum prize paid for a black poplar. There is a lady claiming that the poplar trees prevented her from growing tomatoes in the summer.

I don’t know if owners as well as companies had the administrative permits and authorisations (from Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), Conselleria de Medi Ambient, Ajuntament de Benilloba, etc.). Has somebody demanded guarantees to restore the surroundings due to «the possible adverse environmental effects» as to the Ley de Aguas? Nor do I know if all have paid the «fee for using the public water domain goods» (cutting down a black poplar costs, per tree, 1,35€-44,70€, a pine tree, 21,12€ and a walnut tree, 124 €). 

It is quite clear to me that none of the minds behind this environment disaster has applied modern forest management criteria. The Town Hall of Benilloba itself declined any competence over this matter. Nor did it use the power it holds as public authority to get assistance for the owners, expert advice or grants from the Diputació d’Alacant, the Valencian Environment Ministry or the Spanish Ministry for the Environment. Possibly the mountain towns do not hold enough capacity to react and respond to regrettable actions as such. We are the forgotten ones in this overwhelming countryside decline, fighting for the survival of our little towns faced with the rise of towns and the seaside.

City Halls of Alcoleja, Benilloba, Cocentaina and Penàguila; Diputació d’Alacant; Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana (Valencian Ministry for Agriculture and the Environment); Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ); i Ministeri de Transició Ecològica, Govern d’Espanya (Spanish Ministry for the Environment): When are you going to start up a plan for the protection and management of the Xopades (poplar forests) of the Frainos river? 

Visita, comparte, firma y comenta mi petición en change.org. Gracias. https://www.change.org/p/confederació-hidrogràfica-del-xúquer-chj-un-plan-público-de-gestión-y-protección-para-les-xopades-del-rio-frainos

Vídeos grabados en la ribera del Frainos antes de la devastación actual: Ribera del riu Frainos aigua 1

Ribera del riu Frainos aigua 2

Ribera del riu Frainos flora 14

Ribera del riu Frainos flora 17

Ribera del riu Frainos flora 18

Ribera del riu Frainos flora 22

Ribera del riu Frainos flora 23

Ribera del riu Frainos mayo 2017

Vídeos de la devastación de la Ribera del Frainos:

Ribera del riu Frainos vista general a 31/01/2019

Ribera del riu Frainos tala ribera tossal 3

 Ribera del riu Frainos tala ribera tossal 11

Ribera del riu Frainos tala ribera tossal 12

Ribera del Frainos tala ribera tossal 13

 Ribera del riu Frainos tala ribera llavador 1

Ribera del riu Frainos tala ribera llavador 21

Ribera del riu Frainos tala ribera llavador 22

Ribera del riu Frainos tala ribera llavador 23


Prensa:

Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat 11/02/2019: https://zona14.wordpress.com/2019/02/11/un-pla-public-de-gestio-i-proteccio-per-a-les-xopades-del-riu-frainos/

Ara Multimedia, 12/02/2019: https://www.aramultimedia.com/denuncien-devastacio-al-riuafrainos-amb-tales-de-vegetacio-moviments-de-terres-i-caduques-i-perilloses-obres

Pagina 66 12/02/2019: https://pagina66.com/art/116900/demanen-un-pla-public-de-proteccio-de-la-ribera-del-riu-frainos

Diario Información 16/02/2019: https://www.diarioinformacion.com/alcoy/2019/02/15/piden-proteccion-rio-frainos-tala/2118790.html